bảng chữ tiếng nhật

Bảng chữ cái tiếng Nhật "kana".
Đây là chữ cái ký âm, mỗi chữ cái là một âm tiết.