A. Đặt vấn đề
Trong quá trình tồn tại và phát triển, con người không thỏa mãn với những cái đã có sẵn trong giới tự nhiên, mà luôn luôn tiến hành sản xuất vật chất nhằm tạo ra các tư liệu sinh hoạt nhằm thỏa món nhu cầu hằng ngày phong phú, đa dạng của con người. Việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt là yêu cầu khách quan của đời sống xó hội. Đồng thời con người cũng sáng tạo ra các mặt của đời sống xã hội. Tất cả các quan hệ về nhà nước, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo đều hình thành và biến đổi trên cơ sở sản xuất vật chất. Khái quát quá trình lịch sử phát triển nhân loại, Các Mác đã kết luận: “Việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp và chính tạo ra một cơ sở, từ đó mà người ta phát triển các thể chế nhà nước, các quan điểm pháp quyền, nghệ thuật và thậm chí cả những quan niệm tôn giáo của con người ta” Sđd,t.19,tr.500.
Trong quá trình sản xuất vật chất, con người không ngừng làm biến đổi tự nhiên, biến đổi xã hội, đồng thời làm biến đổi bản thân mình. Sản xuất vật chất không ngừng phát triển. Sự phát triển của sản xuất vật chất quyết định sự biến đổi, phát triển của các mặt đời sống xã hội, quyết định phát triển xã hội từ thấp đến cao. Chính vì vậy, phải tìm cơ sở sâu xa của các hiện tượng xã hội ở trong nền sản xuất của xã hội.

B. Giải quyết vấn đề
I. Các khái niệm
1. Xã hội- Bộ phận đặc thù của tự nhiên
Sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên
*Tự nhiên: Theo nghĩa rộng tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất vô cùng, vô tận.
- Quá trình tiến hóa của của tự nhiên từ vô cơ→hữu cơ→sự sống. Từ đơn bào→đa bào. Từ động vật bậc thấp→động vật bậc cao→con người xuất hiện.
- Con người xuất hiện:
+ Là kết quả của các quy luật sinh học. Đó là quá trình biến dị, di truyền đột biến trên và đấu tranh sinh tồn ( để thích nghi với môi trường sống và để cơ thể sinh học ngày càng hoàn chỉnh) .