MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC 1
Trang 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT 3
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LÃI SUẤT 3
1. Khái niệm 3
2. Đặc điểm 3
II. CÁC LOẠI HÌNH LÃI SUẤT VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT 4
1. Các loại hình lãi suất 4
2. Các loại chính sách lãi suất 4
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LÃI SUẤT 5
1. Mức lạm phát kỳ vọng 6
2. Cung cầu của qũy cho vay 6
3. Thuế thu nhập 6
4. Ngân sách của chính phủ 6
5. Các yếu tó khác của đời sống xã hội 7
IV. VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NÊN KINH TẾ́ 7
1. Vai trò Vĩ mô 7
2. Vai trò vi mô 9
CHƯƠNG II. 10
CHÍN H SÁCH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 10
I. THỰC TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT VÀ DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY. 10
II. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 15
III. GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI. 22
a. Giải pháp điều hành và kiểm soát lãi suất thị trường tiến tệ. 22
b.Giải phápp tạo điều kiện và cơ sở cho việc thực hiện chính sách và cơ chế điều hành lãi suất. 25
c. Bài học đối với Việt Nam 25