Tài liệu tổng hợp các phương pháp đặt ẩn phụ để giải phương trình mũ
Phương pháp giải hay
Bài tập áp dụng
Bài tập tự giải quyết