Bài tập cá nhân/tuần 2 – Số 15
A là chủ doanh nghiệp tư nhân K có thuê nhà của B tại số 98 quận Đ thành phố H làm cửa hàng để làm đại lý bán sơn cho công ty Joton. Hợp đồng đại lý được bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2003, theo phương thức mỗi tháng quyết toán một lần, số dư nợ tối đã mỗi tháng là 20% tổng doanh thu. Tuy nhiên, do số dư nợ hàng tháng quá cao nên đến 30/3/2005 công ty đã ngừng cung cấp hàng cho A. Ngày 16/7/2005 khi hai bên quyết toán lần cuối cùng để chốt nợ thì tổng dư nợ là A phải cho công ty Joton là 450 triệu nên công tu đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng đại lý. Ngày 15/6/2007 công ty Joton đã khởi kiện đến Tòa án nhân dân quận Đ thành phố H trên.
  1. Có quan điểm cho rằng, thời hiệu khởi kiện đối với vụ án trên đã hết. Quan điểm của anh ( chị ) ?
  2. Yêu cầu kê biên của công tu Joton có được chấp nhận không? Tại sao?